Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van MaakmijnKaartje.nu, gevestigd te De Lier en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27298165. We maken graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u bij ons bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deze houden in:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met MaakmijnKaartje.nu is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
MaakmijnKaartje.nu: de Eenmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert.
Overeenkomst: elke afspraak tussen MaakmijnKaartje.nu en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door MaakmijnKaartje.nu ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

1. Algemeen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en MaakmijnKaartje.nu met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden.
 • 1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door MaakmijnKaartje.nu, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
 • 1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
 • 1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 • 1.5 MaakmijnKaartje.nu is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden kan MaakmijnKaartje.nu niet leveren. Aanvragen en/of bestellingen buiten deze tijden worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. In het weekend, op binnenlandse feestdagen en tijdens de vakantiesluiting van MaakmijnKaartje.nu worden aanvragen en bestellingen wel ontvangen maar pas de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

2. Prijzen en offertes

 • 2.1 MaakmijnKaartje.nu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de MaakmijnKaartje.nu website met directe ingang te wijzigen.
 • 2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (wel of niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is MaakmijnKaartje.nu gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
 • 2.3 MaakmijnKaartje.nu zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 • 2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
 • 2.5 De administratie van MaakmijnKaartje.nu geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan MaakmijnKaartje.nu verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door MaakmijnKaartje.nu verrichte leveringen. MaakmijnKaartje.nu erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
 • 2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen 3 maanden geldig.
 • 2.7 MaakmijnKaartje.nu kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
 • 2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht MaakmijnKaartje.nu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 2.9 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Opdracht

 • 3.1 De overeenkomst tussen de klant en MaakmijnKaartje.nu komt tot stand na acceptatie van de bestelling door MaakmijnKaartje.nu. De opdracht wordt via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mail adres.
 • 3.2 MaakmijnKaartje.nu is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
 • 3.3 MaakmijnKaartje.nu is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door MaakmijnKaartje.nu betrokken derden.

4. Gegevens op de kaart

 • 4.1 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. MaakmijnKaartje.nu is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

5. Levering en leveringstermijn

 • 5.1 MaakmijnKaartje.nu streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
 • 5.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als definitieve termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 • 5.4 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van MaakmijnKaartje.nu hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
 • 5.5 Indien de klant een levering weigert, kan MaakmijnKaartje.nu de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft MaakmijnKaartje.nu in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

6. Betaling

 • 6.1 Betaling vindt vooraf plaats. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een factuur. De bestelling gaat pas naar de drukker als MaakmijnKaartje.nu het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
 • 6.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 6.3 Alle door MaakmijnKaartje.nu gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

7. Annulering

 • 7.1 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

8. Garanties en klachten

 • 8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
 • 8.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt MaakmijnKaartje.nu hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. MaakmijnKaartje.nu zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Bij reeds verzonden kaartjes kan MaakmijnKaartje.nu geen klachten meer in behandeling nemen.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 MaakmijnKaartje.nu sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door MaakmijnKaartje.nu verzonden producten. MaakmijnKaartje.nu sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

10. Overmacht

 • 10.1 MaakmijnKaartje.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van MaakmijnKaartje.nu.
 • 10.2 In geval van overmacht heeft MaakmijnKaartje.nu het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. MaakmijnKaartje.nu zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
 • 10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MaakmijnKaartje.nu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MaakmijnKaartje.nu niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.Privacy

 • 11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door MaakmijnKaartje.nu gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Auteursrecht

 • 12.1 Op alle op de site van MaakmijnKaartje.nu afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van MaakmijnKaartje.nu. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder ons logo te bestellen.

13. Rechten van intellectuele eigendom

 • 13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van MaakmijnKaartje.nu.
 • 13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door MaakmijnKaartje.nu aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij MaakmijnKaartje.nu, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 13.3 Indien en voor zover MaakmijnKaartje.nu producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart MaakmijnKaartje.nu voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door MaakmijnKaartje.nu in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

14. Toepasselijk recht

 • 14.1 Op elke overeenkomst tussen MaakmijnKaartje.nu en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
 • 14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • 15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 • 15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.
 • 15.3 MaakmijnKaartje.nu is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.